archive-tr.com » TR » N » NAZARSIGORTA.COM.TR

Total: 163

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kırklareli Nazar Sigorta Aracılık Hizmetleri
  içerisinde tahakkuk ettirdiği toplam primin belli bir yüzdesi devam eden riskler için bir sonraki yıl hesabına aktarılmaktadır İstihsal edilen yıllık primden reasürans maliyeti ve devam eden riskler için ayrılan rezerv çıkarıldıktan sonra kalan kısım Kazanılmış Net Prim dir LEHDAR BENEFICIARY Sigortadan faydalanan kişidir Sigorta sözleşmesine doğrudan taraf olabildiği gibi sigorta ettiren konumundaki diğer bir kimsenin yapmış olduğu sözleşme ile de sigortadan doğrudan veya dolaylı olarak yararlanma konumunu elde edebilir LÜTUF ÖDEMESİ EX GRATIA Sigorta şirketinin teminata girmeyen ya da teminat kapsamında olup olmadığı tartışmalı hasarlarda yaptığı ödemedir Lütuf ödemesi hasarın tamamı veya bir kısmı için yapılabilir Sigorta şirketinin kendi sigortalıları ile içinde bulunduğu iyi ilişkilerini veya ticari itibarını koruma düşüncesi lütuf ödemesinin nedenleri arasında gösterilebilir Bu tür ödemelerin önemli bir sonucu rücu imkanını ortadan kaldırmasıdır MÜŞTEREK SEBEP CONCURRENT CAUSE Birbirlerinden bağımsız olarak ortaya çıkan ve hasarın oluşumuna ayrı ayrı katkıda bulunan sebeplerdir Devam etmekte olan bir fırtına ve bu fırtına sırasında tamamen başka bir nedenle başlayan yangın bir hasarın müşterek sebebi olabilirler MÜCBİR SEBEP ACT OF GOD İnsan iradesi gücü ve müdahalesiyle önüne geçilemeyen deprem yıldırım kasırga gibi doğal afetler mücbir sebeb olarak adlandırılmaktadır ve sorumluluk hukuku açısından önem taşımaktadır MUTABAKATLI POLİÇE AGREED VALUE VALUED POLICY Sigorta sözleşmesinin tarafları olan sigortalı ile sigortacı tarafından üzerinde mutabık kalınmış tam zıya halinde sigortalıya ödenecek olan bedeldir Mutabakatlı değer sigorta poliçesi düzenlendiği sırada belirlenmekte poliçe süresi içerisinde meydana gelebilecek piyasa dalgalanmalarından etkilenmemektedir Tam zıya halinde sigortalıya ödenecek olan bedelin başlangıçta belirlenmiş olması olası bazı sigorta sahtekarlıklarının da önüne geçmektedir Mutabakatlı poliçe tekne ve nakliyat sigortalarında sık olarak kullanılmaktadır MUALLAK HASAR OUTSTANDING LOSS Meydana gelmiş ve sigorta şirketi tarafından bilinen bir hasara ilişkin olarak ileride ödenmesi muhtemel hasar ödemesidir ve bu muhtemel ödeme için ayrılan miktara da muallak hasar rezervi denir MEYDANA GELMİŞ ANCAK BİLDİRİLMEMİŞ INCURRED BUT NOT REPORTED Sigorta muhasebesi açısından oldukça önemli bir kavramdır Belli bir dönem genellikle hesap döneminin sonunda sigorta şirketinin portföyünde bulunan branşlar itibariyle meydana gelmiş bir takım hasarlar söz konusu olmakta ancak bu hasarların varlığı ve maliyeti konusunda sigorta şirketinin herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır Bu tür hasarlar meydana gelmiş ancak bildirilmemiş hasarlar olarak adlandırılır ve sigorta şirketi tarafından bu hasarlar için belli bir rezerv ayrılır MÜŞTEREK AVARYA GENERAL AVERAGE Gemi ve yükü birlikte tehdit eden bir tehlikeden onları korumak amacıyla makul bir hareket tarzında olmak kaydıyla bilerek bir fedakarlık yapılması veya bir masrafa katlanılması durumunda Müşterek Avarya hareketi sözkonusudur ve bu nitelikte bir hareketin doğrudan doğruya sonucu olan zarar veya masraflar Müşterek Avarya dır Müşterek Avarya kapsamına giren zarar ve masraflar gemi yük ve navlun sahipleri arasında paylaştırılır ve bu işleme dispeç adjustment denir Müşterek Avarya kapsamında önemli olan bazı kavramlar Müşterek Avarya Fedakarlığı General Average Sacrifice Müşterek Avarya hareketinin teknede veya emtiada neden olduğu maddi zarardır Yüklü geminin bir deniz tehlikesi nedeniyle batma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı sırada geminin batmaması için karaya oturtulması donatanın fedakarlığı ya da geminin batmaması için yükün bir kısmının denize atılması yük sahibinin fedakarlığı Müşterek Avarya Fedakarlığı için birer örnektir Müşterek Avarya İştiraki General Average Contribution Müşterek Avarya fedakarlığı yapan tarafın masrafına katılmadır Karaya oturtulan geminin hasarına yük ve navlun sahibinin bir kısmı denize atılan yük sahibinin zararına tekne ve navlun sahibinin iştirakidir Müşterek Avarya Masrafı General Average Expenditure Donatanın diğer menfaatler adına yapmış olduğu sığınma limanına giriş çıkış gibi masraftır MORTALİTE TABLOLARI MORTALITY TABLES Bir ülkenin toplam nüfusunun gözlemlenmesi suretiyle elde edilen sonuçların Hayat sigortalarına uygulanmak üzere hazırlanan tablolarına denir Herhangi bir yaşta bir yıl içerisinde kaç kişinin hayatta kalacağı veya kaç kişinin öleceği bu tablolardan hareketle tahmin edilebilmektedir Mortalite tabloları tablonun yapılış şekline ve yapıldığı yere göre isim almaktadır Örneğin Amerikan C S O 19531958 Mortalite tablosu denildiği zaman Amerika Birleşik Devletleri nde 1953 1958 yılları arasında tam nüfusun gözlemlenmesi suretiyle elde edilen sonuçları gösteren tablo anlaşılmaktadır Bunun yanısıra bu tablolara teknik faiz yüklemesi yapılarak Komitasyon Tabloları elde edilmektedir Mortalite tabloları tüm nüfus dikkate alınarak yapılabildiği gibi cinsiyet ayırımı belli bir bölgenin nüfusu gibi esaslara göre de yapılabilmektedir ÖZEL ŞARTLAR PARTICULAR CONDITIONS Özel şartlar sigortacı ve sigortalının üzerinde anlaştığı ve sigortalının çıkarları dikkate alınarak genel şartlara eklenen koşullardır Özel şartların TTK nın emredici hükümlerine ve sigortalının aleyhine olmaması gerekmektedir Özel şartlardaki amaç sigortalının veya sigorta edilen menfaatin durumuna ve risklere göre ihtiyaçlara cevap verebilmektir PRİM PREMIUM Herhangi bir riske ilişkin olarak sigortacının vermiş olduğu teminata karşılık olmak üzere sigortalı veya sigorta ettiren tarafından para olarak ödenen bedeldir Sigorta sözleşmesinin en önemli unsurlarından birisidir ve sözleşmenin diğer bütün şartları yerine getirilmiş olsa dahi primin ödenmemesi birçok durumda sigorta sözleşmesinin yürürlüğe girmesini engelleyen bir durumdur Prim risk primine ek olarak genel giderler komisyonlar sigorta şirketinin bu iş dolayısıyla katlanmak zorunda olduğu tüm maliyetler ve faaliyet karını içermektedir Yukarıda adı geçen risk primi ise eldeki istatistiklere dayanılarak hesaplanmış muhtemel hasar miktarı ve hasar masraflarını karşılamak üzere hesaplanmış net prim miktarıdır Tehlike primi olarak da adlandırılabilir POLİÇE DEVRİ ASSIGNMENT Poliçe üzerindeki yasal hakların devridir Bir kişinin sigorta yaptırabilmesi için sigortanın konusu üzerinde sigorta edilebilir menfaatinin olması önemli bir şarttır Bu menfaatin varlığı üzerine düzenlenen poliçe üzerindeki her türlü yasal hak sigorta ettiren kişiye aittir Sigorta ettiren kişinin sigorta konusu üzerindeki menfaatinin sona ermesi poliçenin geçerliliği üzerinde branşlara göre değişik etkilerde bulunmaktadır Bazı branşlarda poliçe kendiliğinden hükmünü yitirmekte bazı branşlarda ise poliçe sigortanın konusunu takip ettiği için sigortalı değişikliğinden etkilenmemekte hükmünü sürdürmektedir Bu nedenle poliçenin bir başka kişiye ya da sigorta konusu üzerinde menfaati ele geçiren kişiye devri branşlara göre değişmektedir SİGORTA INSURANCE Sigorta aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan kişilerin belirli bir miktar para ödemesi yoluyla toplanan tutarın sadece o tehlikenin gerçekleşmesi sonucu fiilen zarara uğrayanların zararını karşılamada kullanıldığı bir risk transfer sistemidir Bu sistem sayesinde kişiler karşı karşıya bulundukları tehlikelerin neden olabileceği parayla ölçülebilen zararlarını nisbeten küçük miktarlarda ödemiş oldukları primler yoluyla paylaşmaktadırlar Sigortanın temel işlevi zararı ekonomik açıdan önemsiz bir duruma getirmektir Kişiler tek başına karşılayamayacakları zararları bir organizasyon aracılığıyla aralarında paylaşmaktadırlar Bu organizasyon sigorta şirketi sigorta ettiren ve bir sigorta sözleşmesi den oluşur Bir sigorta sözleşmesinde bir tarafta sigorta teminatı veren ilgili kanun ve mevzuata göre sigortacılık faaliyetinde bulunmaya yasal olarak yetkili bulunan sigortacı diğer tarafta da tehlikeyle karşı karşıya olan

  Original URL path: http://www.nazarsigorta.com.tr/urunlerimiz.php?sayfa=92 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Kırklareli Nazar Sigorta Aracılık Hizmetleri
  Sorumluluk Genel Şartlar Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Sigortacılık İşlemleri Dünya da Sigortacılık Güvenli Yaşam İpuçları MTV İndirimi Neden Sigorta Sigorta Klozları Sigorta Tanımları Sigorta Yaptırırken Teminat Bilgileri Türkiye de Sigortacılık Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular deneme Sigorta Yaptırırken Sigorta poliçenizi düzenleyen kişilere doğru ve tam bilgi veriniz Sigorta sözleşmeleri sigorta ettirenin sigortalının beyan esasına göre düzenlenmektedir Sigorta ettiren sigortalı poliçenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde sigorta şirketine bildirimde bulunmalıdır Aksi takdirde sigorta ettirenin beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde sigorta şirketi sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapabileceği gibi sigorta poliçesini de iptal etme hakkına sahiptir Poliçenizi mutlaka okuyunuz Sigorta poliçesi sigorta ettiren sigortalı ile sigorta şirketi arasında yapılan bir sözleşme olup her iki tarafı da bağlayan hükümler içermektedir Bu nedenle tarafların yükümlülüklerinin öğrenilmesi için poliçe ve eklerinin mutlaka incelenmesi gerekmektedir Sigorta genel şartlarını inceleyiniz Sigorta genel şartları söz konusu sigorta ile temin edilen haller ve sigorta teminatı dışında kalan haller ile sigorta şirketine ve sigorta ettirene düşen görevler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri açıklayan mevzuat olup sigorta şirketleri tarafından sigorta ettirene verilmektedir Satın alınan ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi sigorta yaptırılmadan önce ya da sigorta yaptırıldığı zaman söz konusu genel şartların ileride karşılaşılabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla sigorta ettiren tarafından çok iyi okunması gerekmektedir Sigorta teminatının kapsamını tam olarak inceleyiniz Sigorta poliçesi tarafından sağlanan teminatların kapsamı ile sigorta ettirene sağlanan güvencelerin neler olduğu konusunda tereddüte yer vermeyecek şekilde sigorta ettiren tarafından bilgi edinilmelidir Sigorta poliçesinde yer alan özel şartları inceleyiniz Sigorta şirketleri tarafından söz konusu genel şartlara ve varsa eklerine aykırı düşmemek sigorta ettirenin aleyhine olmamak ve genel şartların teminatlarını daraltmayacak şekilde özel şartlar düzenlenmektedir Dolayısıyla özel şartlar hakkında sigorta ettiren tarafından bilgi sahibi olmak ileride karşılaşılabilecek sorunları önlemek amacıyla büyük önem taşımaktadır Sigorta poliçesi

  Original URL path: http://www.nazarsigorta.com.tr/urunlerimiz.php?sayfa=93 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Kırklareli Nazar Sigorta Aracılık Hizmetleri
  Aile Sigortası Avukat Mesleki Sorumluluk Ferdi Kaza Sigortası Hekim Sorumluluk Sigortası Kart Koruma Poliçesi Mesleki Sorumluluk Sigortası Seyahat Sağlık Sigortası Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Üçüncü Şahıs Sorumluluk İşletme ve Ürün Sorumluluk İşveren Sorumluluk Sigortası Özel Güv Zorunlu Mali Sorumluluk Sağlık Sigortaları 3S DAMLA Sağlık Sigortası Fark Yok Sağlık Sigortası Yangın Sigortaları Akaryakıt İstasyon Poliçesi Eczane Sigortası Kobi Paket Sigortası Konut Paket Sigortası Noter Paket Poliçesi Ortak Yerler Sigortası Otel Paket Sigortası İşyeri Paket Sigortası DASK Zorunlu Deprem Sigortası Dask Mühendislik Sigortaları Doğalgaz Tesisat Sigortası Elektronik Cihaz Sigortası Makine Kırılması Sigortası Montaj Sigortası İnşaat Sigortası Nakliyat Sigortaları Emtea Sigortası Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası CMR Yurt İçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası Tarım Sigortaları Bitkisel Ürün Büyükbaş Küçükbaş Kümes Hayvanları Sera Su Ürünleri Tekne Sigortaları Gezinti Teknesi Yat Sigortası Tekne Makine Sigortası Tekneye Bağlı Sorumluluk Genel Şartlar Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Sigortacılık İşlemleri Dünya da Sigortacılık Güvenli Yaşam İpuçları MTV İndirimi Neden Sigorta Sigorta Klozları Sigorta Tanımları Sigorta Yaptırırken Teminat Bilgileri Türkiye de Sigortacılık Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular deneme Teminat Bilgileri Teminat sigorta konusu olan şeyin kısmen veya tamamen hasarlanması durumunda

  Original URL path: http://www.nazarsigorta.com.tr/urunlerimiz.php?sayfa=88 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Kırklareli Nazar Sigorta Aracılık Hizmetleri
  Fransız şirketi faaliyetlerine başladı Bundan sonra Alman İtalyan İsviçre gibi yabancı ülkelerin sigorta şirketlerinin çalışmaları ile sigortacılık genişlemeye başladı Bu şirketler duyulan gereksinimi karşılamakla beraber o tarihlerde sigorta şirketlerinin kuruluşunu ve sigorta faaliyetini düzenleyen devlet denetimini öngören kanunların hatta bu konuya değinen bir hükmün dahi bulunmayışı nedeniyle tamamen denetimsiz bir biçimde çalışıyorlar diledikleri gibi hareket edip merkezlerinden aldıkları talimatlarla işlem yapıyorlardı Poliçelerini İngilizce veya Fransızca düzenliyorlar anlaşmazlık durumunda da dava mercii olarak Londra mahkemelerini veya ilgili şirket merkezinin bulunduğu yerel mahkemeleri gösteriyorlardı Diledikleri zaman sigorta poliçelerini iptal ediyorlardı Böylece hukuki mevzuat ve denetimden yoksun tamamen yabancılara özgü bir çalışma alanında ilk yıllar sigorta şirketleri adlarını duyurmak sigorta düşüncesinin yayılmasını sağlayarak portföylerini genişletmek amacıyla vaatlerini yerine getirip hasar ödemede dürüst davrandılar Ancak zaman geçtikçe sigortacıların istedikleri gibi çalışmaları ve Kapitülasyonlar ın kendilerine sağladığı geniş olanakları kullanabilmeleri bu şirketlere Türkiye de kolaylıkla çok para kazanabileceği izlenimini verdi Bu durum kısa zamanda çok fazla sigorta şirketinin çalışmasına sigorta ahlakının bozulmasına haksız rekabet ve ekspertiz suistimallerine yol açtı Dürüst tüccarlar bundan olumsuz yönde etkilenmelerine rağmen hiçbir denetim olmayışı yüzünden sigorta şirketleri uzun süre en normal yangın hasarlarını bile ödemekten kaçınıp sigortalıların hak ve hukukunu hiçe sayan bir biçimde davranmayı sürdürdüler Bu ortam içinde 1893 yılında Osmanlı Umum Sigorta Şirketi ilk yerli sigorta şirketi olarak çalışmaya başladı Bunu izleyen yıllarda sigortacılığın düzene sokulabilmesi için yabancı şirketler arasında birlikte hareket etme eğilimi belirdi 12 Temmuz 1900 tarihinde 43 tanesi yabancı olmak üzere 44 sigorta şirketi biraraya gelerek sabit bir yangın tarifesi belirlediler Bu Türkiye deki ilk tarifeydi Tarife ile birlikte Yangın Sigorta Şirketleri nin Sendikası adında bir örgütün oluşturulması ve sürekli bir denetim kurulunun bulunması kararı alındı Londra da bulunan Fire Office Committee nin emirleriyle çalışmalarını yürüten sendika tarafından yangınlara zamanında yetişerek büyümesini önlemek yangının nedenlerini araştırmak üzere Fasman adlı bir örgüt kuruldu Denetim mekanizması ve içeriği geliştirildi Sendikanın bu olumlu çalışmalarına rağmen çalışan şirketlerin tamamı sendikaya girmediler ve haksız rekabet yapmaya alınan kararların tersine davranmaya devam ettiler 1908 ve 1914 yıllarında kanunlarda yapılan değişiklerle yabancı şirketler kontrol altına alınmaya çalışıldı 1914 yılındaki kanunla yabancı şirketler teminat göstermeye ve vergi vermeye zorunlu tutuldular Sendikanın adı ise Türkiye de Çalışan Sigorta Şirketleri olarak değiştirildi Bu yeniliklerle yabancı şirketler Türkler ile ortaklık kurma yoluna gittiler Böylece Cumhuriyetin ilanına kadar tümü yerli sermaye ve teknisyenlerle işletilen bir sigorta kuruluşu bulunmadığı görülmektedir Cumhuriyetin ilanıyla birlikte sigorta alanında gerek yasal gerekse kurumlaşma açısından büyük adımlar atıldı 1924 yılında Türkçe yi kullanma zorunluluğu getiren yasa ile poliçelerin İngilizce ve Fransızca düzenlenmesine son verildi ve aynı yıl Sigortacılar Kulübü kuruldu 1927 yılında Sigortacılığın ve Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi hakkındaki kanun yürürlüğe girdi Yerli ve yabancı sigorta şirketlerinin denetlenmesi döviz çıkışının önlenmesi amacını taşıyan bu kanunun çıkışıyla sigortacılık gelişmeye yerli sermaye ile kurulan şirketlerin sayısı artmaya başladı Bunu izleyen iki yıl boyunca gerekli hazırlık ve incelemelerin yapılması sonucu işletme hakkının T İş Bankası A Ş ye ait olacağı bir anonim şirket kurulmasına karar verildi Böylece 1929 yılında Milli Reasürans T A Ş faaliyete geçti Bu tarihten itibaren Türkiye de reasürans tekeli başladı ve

  Original URL path: http://www.nazarsigorta.com.tr/urunlerimiz.php?sayfa=97 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Kırklareli Nazar Sigorta Aracılık Hizmetleri
  ve indirim belgesinde adı geçen aracın satıldığını teyid eden satış sözleşmesinin fotokopisi temin edilerek aynı indirim oranı tarafınızdan düzenlenen kasko poliçesinde kullanılabilir Karşı taraf 8 de 8 suçluysa kendi kasko poliçenizi kullanırsanız ne olur Kasko sigortasının sigortalıya sunmuş olduğu hizmetlerden birisi de başkasının neden olduğu kazalar neticesinde aracınızda ortaya çıkan hasarınızın kendi şirketiniz tarafından karşılanmasıdır Şirketiniz size yapmış olduğu tazminat ödemesi için daha sonra kazadan sorumlu olan kişinin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası nı yapan sigorta şirketine başvururarak hasarı rücu eder Tazminat ödemesi karşı tarafın sigorta şirketi tarafından sizin kendi şirketinize aktarılacağı için hasarsızlık indiriminizde herhangi bir kayıp ortaya çıkmaz Bu durum kasko sigorta sözleşmenizde belirtilir Eğer belirtilmemişse bu durumu mutlaka sigorta şirketinize sorunuz Araçta birden fazla hasar varsa ve zamanında şirkete bildirilmemiş ise tazminat alınabilir mi Kasko Anahtar Çalınırsa Araç Kilit Sisteminin bedelini öder mi Bu teminat bazı sigorta şirketlerince limitli olarak poliçeye dahildir bazılarında ise otomatik olarak verilen bir teminat olmayıp sigortalı tarafından istenir ise poliçe kapsamına eklenmektedir Anahtarların kaybı ile ilgili ek teminat poliçede yok ise hasar talebi karşılanmamaktadır Bu teminatı poliçe satın alırken sigortacınıza sorunuz Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi hasar alınca sıfırlanır mı Trafik poliçelerinde bir hasar alınmış ise yenileme döneminde uygulanan hasarsızlık indirimi bir alt kademeye düşer Kasko Poliçesindeki Enflasyon Koruma Klozu ne anlama gelmektedir Sigorta edilen aracın poliçede belirtilen Sigorta Bedeli görüntü iletişim cihazları ile taşınan emtea dahil her ay için DİE tarafından ilan edilmiş olan TEFE ye göre hesaplanarak belirlenecektir Ancak bu şekilde tespit edilecek olan sigorta bedeli hiçbir şekilde aracın hasar tarihindeki piyasa rayiç değerini aşmayacaktır Aracın poliçe başlangıç tarihinde tam değerden sigorta ettirilmesi şarttır Yapılacak incelemede aracın sigorta başlangıç tarihinde piyasa rayiç değerinin altında sigorta edildiğinin tespit edilmesi halinde eksik sigorta uygulaması yapılacaktır Aracın aksesuarları kasko sigortalarına dahil midir Standart lastik ve jantlar otomatik teminat kapsamındadır Araca sonradan ilave edilen özel lastik çelik jantlar değer olarak standartlarından farklı olduğu için değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tesbit edilmeli poliçede ayrıca belirtilmelidir Orijinal olmayan radyo teyp kolonlar equalizer klima alarm telsiz telefon faks otomatik anten takometre gibi cihazlar ancak ek prim alınarak kasko poliçesi kapsamına dahil edilebilirler Bu tür cihazların marka ve bedellerinin kasko poliçesinde mutlaka gösterilmesi gerekmektedir Bu cihazlar aracın orijinalinde var ise orijinal olduğu da belirtilmelidir Kasko sigortalı aracın çalınması halinde tazminat ödenmeden bekleme süresi var mıdır Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak sigortacı tazminatı öder Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür sigortalı aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigortacıya devreder Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz Kendi aracınızın hasarını Trafik Sigortanız karşılar mı Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı nın temel amacı kimliği belirsiz araçların çalıntı gasp edilmiş araçların ve geçerli teminat limitleri dahilinde sigortası olmayan araçların zarar verdiği üçüncü şahısların bedeni tedavi giderleri ve ölüm sakatlanma durumu zararlarının giderilmesidir Ayrıca kazaya neden olan kişinin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası nı yapan sigortacının

  Original URL path: http://www.nazarsigorta.com.tr/urunlerimiz.php?sayfa=95 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Kırklareli Nazar Sigorta Aracılık Hizmetleri
  bir sigorta mekanizmasının devreye sokulması düşünülmüş ve bu amaçla 14 06 2005 tarihli 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çıkarılmıştır Bu Kanuna göre Kanun kapsamına alınan riskler ile ilgili olarak yapılacak sigorta sözleşmelerinde standardın sağlanması riskin en iyi koşullarda transferi için uygun ortam oluşturulması oluşacak hasarlarda tazminatın tek merkezden ödenmesi ve tarım sigortalarının geliştirilmesi yaygınlaştırılması amacına yönelik olmak üzere bir Sigorta Havuzu kurulmuştur Bu Havuza ilişkin tüm iş ve işlemler bu havuza katılan sigorta şirketlerinin eşit hisselerle ortak oldukları Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A Ş tarafından yürütülmektedir Sigorta şirketleri poliçeleri kendi adlarına düzenlemekte ancak riskin ve primin yüzde 100 ünü zorunlu olarak Havuza devretmektedirler ihtiyari olarak da Havuzda oluşan riskten retrosesyon yoluyla pay alabilme hakları vardır Devlet bu Kanun kapsamında yapılacak sigorta sözleşmelerine münhasır olarak çiftçi adına sigorta primine destek sağlamaktadır Devlet prim desteğinin miktarı her yıl için ürün risk bölge ve işletme ölçekleri itibariyle Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecektir Havuz Uygulaması ile Bir sigorta şirketinin tek başına üstlenemeyeceği kuraklık ve don gibi katastrofik risklerin teminat kapsamına alınabilmesi Reasürans katılımının teşvik edilerek reasürans kapasitesi ve kapsamının genişletilmesi Sigorta şirketlerinin bilgi personel ve mali kaynaklarının ortak olarak daha verimli bir şekilde kullanılması Devletin prim ve hasar fazlası desteğinin etkin şekilde kullanılması Fiyatlarda haksız rekabetin önlenmesi Sigortaya katılımın artırılması sağlanacaktır HAVUZ YÖNETİM KURULU Kanun Havuzun işleyişine ilişkin uygulama esaslarını hasar tespit işlemlerine ilişkin esas ve usulleri belirlemek kanun kapsamında tarım sigortaları alanında faaliyet göstermek isteyen sigorta şirketleri ve havuz Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A Ş ile sözleşme yapmak kapsama alınacak riskler ve prim desteğinin belirlenmesi için çalışmalar yaparak önermek ve uygulamada karşılaşılan sorunları tespit etmek bunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak üzere Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu nu görevli ve sorumlu kılmıştır Kurul Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından ikişer Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Tarım Sigortaları Havuz

  Original URL path: http://www.nazarsigorta.com.tr/acenteliklerimiz.php?acente=34 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Kırklareli Nazar Sigorta Aracılık Hizmetleri
  topraklarının 96 sının farklı oranlarda tehlikeye sahip deprem bölgeleri içerisinde olduğu ve nufusumuzun 98 inin bu bölgelerde yaşadığı görülmektedir Bu oranlar ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır Depremler başta afetin meydana geldiği bölgeler olmak üzere tüm ülkede etkisini hissettirmekte ve dolayısıyla ülkede yaşayan vatandaşların hepsi depremin sonuçlarından belli ölçüde etkilenmektedir Ortaya çıkan maddi zararların telafi edilmesi deprem bölgesinde normal hayata dönülebilmesi acil yardıma ihtiyaç duyan kimselerin bu ihtiyaçlarının giderilmesi ve benzeri için yapılan harcamalar ülke ekonomisine ve devlete büyük bir mali yük getirmektedir Bunun en son örneğini oluşturan ve son yüz yılın felaketi olarak adlandırılan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ekonomik ve sosyal boyutları ile ülkemiz için büyük bir yıkım olmuştur 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve çok büyük can ve mal kaybına neden olan Marmara depreminden sonra kamu otoritesince deprem zararlarının en aza indirilmesi amacıyla bir çok tedbir alınmıştır Bu tedbirlerin en önemlilerinden birisi de Zorunlu Deprem Sigortası na ilişkin düzenlemedir 27 08 1999 tarih ve 4452 sayılı Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanununun verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 27 12 1999 tarih

  Original URL path: http://www.nazarsigorta.com.tr/acenteliklerimiz.php?acente=35 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Kırklareli Nazar Sigorta Aracılık Hizmetleri
  dahil olan HDI Sigorta A Ş yüzlerce acentesiyle Türkiye nin her noktasında hizmet sunuyor müşterilerini uluslararası bu ekonomik gücün bütün olanaklarıyla buluşturuyor Kurumsal oluşumunu kısa sürede tamamlayan HDI Sigorta İç Anadolu Marmara Ege Güney Anadolu Karadeniz Akdeniz Orta Anadolu Bölge

  Original URL path: http://www.nazarsigorta.com.tr/acenteliklerimiz.php?acente=62 (2016-04-30)
  Open archived version from archive •