archive-tr.com » TR » N » NAZARSIGORTA.COM.TR

Total: 163

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kırklareli Nazar Sigorta Aracılık Hizmetleri
  Güv Zorunlu Mali Sorumluluk Sağlık Sigortaları 3S DAMLA Sağlık Sigortası Fark Yok Sağlık Sigortası Yangın Sigortaları Akaryakıt İstasyon Poliçesi Eczane Sigortası Kobi Paket Sigortası Konut Paket Sigortası Noter Paket Poliçesi Ortak Yerler Sigortası Otel Paket Sigortası İşyeri Paket Sigortası DASK Zorunlu Deprem Sigortası Dask Mühendislik Sigortaları Doğalgaz Tesisat Sigortası Elektronik Cihaz Sigortası Makine Kırılması Sigortası Montaj Sigortası İnşaat Sigortası Nakliyat Sigortaları Emtea Sigortası Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası CMR Yurt İçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası Tarım Sigortaları Bitkisel Ürün Büyükbaş Küçükbaş Kümes Hayvanları Sera Su Ürünleri Tekne Sigortaları Gezinti Teknesi Yat Sigortası Tekne Makine Sigortası Tekneye Bağlı Sorumluluk Genel Şartlar Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Sigortacılık İşlemleri Dünya da Sigortacılık Güvenli Yaşam İpuçları MTV İndirimi Neden Sigorta Sigorta Klozları Sigorta Tanımları Sigorta Yaptırırken Teminat Bilgileri Türkiye de Sigortacılık Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular deneme Tekneye Bağlı Sorumluluk Marina Çekek Yeri İşletenleri Sorumluluğu Marina çekek yeri işletme faaliyetinde bulunan işletmelerin faaliyetleri sırasında üçüncü şahıslara karşı verebileceği zararlardan kaynaklanan hukuki sorumluluğunu teminat altına alır Gemi Tamircisi Sorumluluğu Gemi tamircilerinin sorumluluğuna bırakılmış olan iskelede ya da kızaktaki gemiler ile kontrolünde bulunan üçüncü şahıslara ait emtea araç vb değerlerde meydana

  Original URL path: http://www.nazarsigorta.com.tr/urunlerimiz.php?sayfa=71 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Kırklareli Nazar Sigorta Aracılık Hizmetleri
  12 00 de hüküm ifade eder Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir c Cayma fesih veya prim farkını talep etme hakkı süresinde kullanılmadığı taktirde düşer d Sigorta ettirenin kasdı bulunmadığı takdirde riziko 1 Sigortacı durumu öğrenmeden önce veya 2 Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde veyahut 3 Bu ihbarın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleşirse sigortacı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki nisbet dairesinde tazminattan indirim yapar Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları Madde 6 Akdin yapılmasından sonra rizikonun teklifnamede teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan hususları sigortacının muvafakati olmadan değiştirildiği takdirde sigorta ettiren bu değişikliği a Kendisi tarafından veya açık veya zımni rızası ile bir başkası tarafından yapılmış ise derhal b Açık veya zımni rızası olmadan başka bir şahıs tarafından yapılmış ise durumu öğrenir öğrenmez ve her iki halde de en geç 8 gün içinde sigortacıya ihbarla yükümlüdür Sigortacı değişikliği öğrendiği tarihten itibaren bu değişiklik sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiriyorsa 8 gün içinde 1 Sözleşmeyi fesheder veya 2 Prim farkını talep etmek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar Sigorta ettiren talep edilen prim farkını kabul etmediğini 8 gün içinde bildirdiği takdirde akit feshedilmiş olur Sigortacı tarafından iadeli taahhütlü mektupla veya noter vasıtası ile yapılan fesih ihbarı sigortalının tebellüğ tarihini takip eden 5 iş günü saat 12 00 de hüküm ifade eder Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer Rizikonun teklifnamede teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan kullanılış tarzının değiştiğini öğrenen sigortacı sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta sözleşmesinin aynen devamına razı olduğunu gösteren bir harekette bulunursa fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer Rizikoyu ağırlaştırıcı değişiklikleri sigorta ettiren ihbar süresi içersinde kasden bildirmemişse ihbar süresinden sonra gerçekleşen zararlara ait tazminat hakkı düşer ihbar yükümlülüğüne riayetsizlik kasıtlı değilse alınan primle alınması gereken prim arasındaki orantıya göre tazminattan indirim yapılır Değişikliğin rizikoyu hafıfletici mahiyette olduğu ve daha az prim tatbikini gerektirdiği anlaşılır ise bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre bulunacak prim farkı sigorta ettirene geri verilir Sigorta Priminin Ödenmesi Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü Madde 7 Sigorta priminin tamamının primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın ilk taksit akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir Aksi kararlaştırılmadıkça prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır Sigorta ettiren kimse sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer ve prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 30 gün içinde dahi ödemediği takdirde sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur Prim ödenmemiş olmasına rağmen poliçenin teslimi ile sigortacının mesuliyetinin başlayacağının kararlaştırıldığı hallerde bu bir aylık sürenin ilk 15 gününde sigortacının sorumluluğu devam eder Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde taksitlerin kesin ödeme zamanı miktarı

  Original URL path: http://www.nazarsigorta.com.tr/urunlerimiz.php?sayfa=100 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Kırklareli Nazar Sigorta Aracılık Hizmetleri
  amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde bulunanların talepleri aracın terörist eylemlerde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek araca binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler i Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs j Tehlikede bulunan şahıs ve malları kurtarmak hali hariç yolcunun kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması k Deprem yanardağ püskürmesi kar ağırlığı sel ve su baskını yer kayması fırtına gibi doğal afetler l Dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri A 6 Sigorta Kapsamına Girmeyen Taşıtlar Otomobille şehirlerarası ve veya uluslararası taşımacılık yetki belgesi kapsamında yapılan taşımalar hariç olmak üzere özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar genel ve katma bütçeli dairelerle il özel idareleri belediyeler üniversiteler ve kamu iktisadi teşebbüslerine ait otomobillerle yapılan taşımalar Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıt ve bunların römorkları ile yapılan taşımalar lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan taşımalar bu sigorta kapsamı dışındadır A 7 Sigortanın Coğrafi Sınırı Bu sigorta Türkiye sınırları dışında da geçerlidir Ancak Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık gerekli gördüğü takdirde tespit edeceği yabancı ülkelerde ortaya çıkabilecek zararları teminat kapsamı dışında tutabilir A 8 Sigortanın Başlangıcı ve Sonu Sigorta poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin 12 00 da başlar ve öğleyin 12 00 da sona erer B ZARAR ve TAZMİNAT B 1 Hak Sahibinin Başvuru Hakkı ve Başvuru Süresi Hak sahipleri poliçede öngörülen teminat sınırları içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabilirler Sigortacı poliçede belirtilen teminat limitleriyle sınırlı olmak kaydıyla hak sahipleri ile temasa geçerek anlaşma hakkına sahiptir Ancak sigortacının yazılı izni olmadıkça sigortalı tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi hak sahiplerine herhangi bir tazminat ödemesinde bulunamaz Tazminata yol açan olay sigortalı veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren otuz iş günü içinde olay yurtdışında meydana gelmişse altmış iş günü içinde sigortacıya ihbar edilir B 2 Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalının Yükümlükleri Sigortalı rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür a Bu Genel Şartlara göre sorumluğunu gerektirecek bir olayı haberdar olduğu andan itibaren B 1 maddesinde belirtilen süre içinde sigortacıya ihbar etmek b Sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek talimatlara uymak c Sigortacının talebi üzerine olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tesbite tazminat yükümlülülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek d Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek e Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek B 3 Kazaya İlişkin Belgeler Sigortacı tazminatı ödemek için kazayla ilgili olarak hak sahibinden aşağıdaki belgeleri isteyebilir a Alkol raporu ile yetkili kamu otoriteleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağı veya bilirkişi raporunu b Olaya karışan başka araçlar varsa trafik tescil belgelerinin sürücü belgelerinin fotokopilerini alkol raporunu c Başvuru ölüm nedeniyle yapılmışsa ölüm raporu ve veraset ilamı ile ölenin mesleği ve gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösteren belgeleri d Olayın mahkemeye intikal etmiş olması halinde mahkeme kararını e Başvuru yaralanma nedeniyle yapılmışsa a ve b bentlerindeki belgelere ek olarak tedavi giderlerini gösteren belgeleri başvuru geçici veya daimi sakatlanma nedeniyle yapılıyorsa tam teşekküllü hastaneden alınacak raporu Sigortacı b bendindeki belgelerin olmaması nedeniyle tazminat talebinde bulunan hak sahibine ödemede bulunmaktan kaçınamaz B 4 Tazminatın ve Giderlerin Ödenmesi Sigortacı tazminatı B 3 bölümündeki belgelerin eksiksiz olarak şirketin merkez veya kuruluşlarına iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde poliçedeki teminat tutarları dahilinde öder Tazminatın bu süre içinde haklı neden olmaksızın ödenmemesi halinde sigortacı temerrüde düşmüş olur ve ödenmemiş tazminat tutarına yasal temerrüt faizi uygulanır Temerrüt faizi teminat limiti içinde yapılmış ödeme sayılmaz Bu sigorta ile ilgili olarak dava açılması halinde sigorta poliçesinde yazılı limitlere kadar davanın takip ve idaresi sigortacıya ait olup sigortalı sigortacının göstereceği avukata gereken vekaletnameyi vermek zorundadır Sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini öder Şu kadar ki hükmolunan tazminatın sigorta bedelinden fazla olması halinde sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata olan oranı dahilinde öder Sigortalı veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kimseler aleyhine cezai kovuşturmaya geçilmesi halinde sanığın izni ile sigortacı da savunmaya iştirak eder Bu takdirde sigortacı yalnız seçtiği avukatın giderlerini öder Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışındadır B 5 Zarar Görenlerin Çokluğu Hak sahiplerinin tazminat alacakları sigorta sözleşmesinde belirtilen teminat tutarından fazla ise hak sahiplerinden her birine ödenecek tazminat tutarı teminat tutarının tazminat alacakları toplamına olan oranına göre indirime tabi tutulur Birden çok kişinin zarar gördüğü kazalarda başka tazminat taleplerinin bulunduğunu bilmeksizin hak sahiplerinden birine veya bir kaçına kendilerine düşecek olandan fazla ödemede bulunan iyiniyetli sigortacı yaptığı ödeme çerçevesinde diğer hak sahiplerine karşı da borcundan kurtulmuş olur B 6 Sigortacının Halefiyeti Sigortacı ödediği tazminat tutarınca hukuken sigortalının yerine geçer B 7 Zarar Görenlerin Haklarının Saklı Tutulması ve Sigortacının Sigortalıya Rücu Hakkı Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez Ödemede bulunan sigortacı sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigortalıya rücu edebilir Sigortalıya başlıca şu nedenlerle rücu edilir Tazminatı gerektiren olay a sigorta ettirenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmişse b 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda yasaklanan hallerden sigorta ettirenin bu kanun ve ilgili yönetmelikteki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğmuşsa c taşımacının yetki belgesinde kayıtlı olmayan taşıtlarla yapılan veya yetki belgesi olmadan yapılan taşımalar sonucu meydana gelmişse d taşıtın mevzuatın gerektirdiği teknik şartlara uygun olmamasından nitelikli şoför ve hizmetli personeli olmadan sefere çıkarılmasından güzergah mesafesini dikkate alarak yeteri kadar sürücü bulundurulmamasından meydana gelmişse e ikram edilen yiyecek ve içecekler ile diğer maddelerin sağlık şartlarına uygunluğunun sağlanmaması yolcuların sağlığının olumsuz etkilenmemesi hususunda taşımacının yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğmuşsa f gerekli ilk tıbbi yardım malzeme ve ilaçların taşıtta bulundurulmaması veya bunlardan derhal istifade edilmesi imkanının sağlanmamış olmasından meydana gelmişse g 2918 sayılı Karayolları

  Original URL path: http://www.nazarsigorta.com.tr/urunlerimiz.php?sayfa=101 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Kırklareli Nazar Sigorta Aracılık Hizmetleri
  veren sermayedarlar kervanların soyulması veya fidye ödeme durumuyla karşılaşmaları halinde tüccarların borçlarını silmekte buna karşılık borcu tüccarlardan geri aldıkları zaman taşıdıkları riskin karşılığı olarak ana borç miktarı üzerinden bir miktar para almaktaydılar Bu olay daha sonra Kral Hammurabi tarafından yasallaştırıldı Hammurabi Kanunlarının en büyük özelliği haydutların saldırısına uğrayan kervanların zararlarının bütün diğer kervanlar arasında paylaşılmasını öngörmeseydi Bu tehlike paylaşmasının kara taşımacılığındaki ilk örneğidir M Ö 600 yıllarında Hindu lar sigorta özelliği taşıyan kredi anlaşmaları yapmaya başladılar Basit içerikli bu anlaşmalar toplumlardaki sigorta düşüncesini geliştirerek sigortacılıkta ilk adımları ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır Bu tür kredi anlaşmaları ortaçağda da gelişerek deniz ödüncü ve nakliyat sigortalarının temelini oluşturmuşlardır Sonraları sigortaya daha yakın uygulamalar özellikle deniz ticaretinin geliştiği yerlerde görülmektedir İlk denizci uluslardan Kartacalılar Romalılar Yunanlılar arasında geminin taşıdığı yük üzerine borç verip geminin limana varamaması riskini taşıyan ve gemi salimen limana döndüğünde hem verdiği borç miktarını hem de taşıdığı riziko karşılığı faiz niteliğinde önemli pay alanlar bulunmaktaydı Alınan bu faizlerin yüksekliği Kilise tarafından hoş görülmeyip bir süre sonra da yasaklandı Büyük olasılıkla bu yasak olabilecek tehlikelere karşı önceden bir prim alma biçimine dolayısıyla da sigorta fikrinin doğmasına yol açtı Prim esaslı sigorta yaklaşık M S 1250 yıllarında Venedik Floransa ve Cenova şehirlerinde görüldü Gene de bugünkü anlamda sigortadan söz edilebilmesi için 14 yy ı beklemek gerekti Ekonomik koşulların değişmesi ile ticaret 14 yy dan başlayarak çok önemli gelişmeler gösterdi O devirde deniz ticaretinde en ileride bulunan İtalya da sigortaya gereksinim duyuldu ve deniz sigortası kavramı da ilk defa burada ortaya çıktı İlk sigorta poliçesi olarak kabul edilen mukavele 23 Ekim 1347 tarihini taşımaktaydı ve İtalya nın Cenova Limanı ndan Mayorka ya Santa Clara adlı geminin yükünü temin etmek amacıyla düzenlendi İlk sigorta şirketi de 1424 yılında yine Cenova şehrinde kuruldu Sigorta konusunda ilk kanuni mevzuat ise 1435 yılında yayınlanan Barselona Fermanı ydı İtalya daki başlangıçtan sonra deniz sigortalarının özellikle 18 yy da İngiltere de geliştiği görülmektedir Denizde başlayıp gelişen sigortacılık daha sonraları hayat sigortası fikrinin doğmasına neden oldu Gemi ve yükünün sigorta edilebilmesi kaptan yolcular ve tayfaların da sigorta edilebilmesi fikrini getirdi 17 yy da bir İtalyan bankeri olan Tonti nin getirdiği Tontines denilen sistemde belirli kişiler biraraya gelerek belirlenen bir süre için ortaya belirli bir para koymakta süre sonunda hayatta kalanlar parayı aralarında paylaşmaktaydı İnsanların çoğu kendilerinin başkalarından daha çok yaşayacaklarına inandıklarından epey rağbet gören bu sistemde ölenlerin maddi kayba uğradıkları düşünülerek öngörülen süreden önce ölenler için de ölüm rizikosu karşılığı prim ödenmesi öngörüldü Ve hayat sigortalarına bir geçiş de bu şekilde başladı 17 yy ın ikinci yarısı sigortacılığın gelişmesine yol açan iki önemli olaya sahne olmuştur Bunlardan ilki sigortacılıkta istatistik metod ve tekniğinin uygulanmaya başlaması İhtimal Hesapları ikincisi ise 2 Eylül 1666 tarihinde Londra da meydana gelen ve dört gün sürerek 13 000 evle 100 kilisenin kül olmasına yol açan büyük yangındır Kara sigortalarının doğmasına neden olan bu olay halk üzerinde büyük etki yaratıp böyle felaketlerin sonuçlarına karşı önlem alınması fikrini doğurdu Gelişen bu fikirden hareketle 1667 yılında Fire Office Yangın Bürosu kurulmasından sonra 1684 yılında buna rakip bir ortaklık

  Original URL path: http://www.nazarsigorta.com.tr/urunlerimiz.php?sayfa=96 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Kırklareli Nazar Sigorta Aracılık Hizmetleri
  DAMLA Sağlık Sigortası Fark Yok Sağlık Sigortası Yangın Sigortaları Akaryakıt İstasyon Poliçesi Eczane Sigortası Kobi Paket Sigortası Konut Paket Sigortası Noter Paket Poliçesi Ortak Yerler Sigortası Otel Paket Sigortası İşyeri Paket Sigortası DASK Zorunlu Deprem Sigortası Dask Mühendislik Sigortaları Doğalgaz Tesisat Sigortası Elektronik Cihaz Sigortası Makine Kırılması Sigortası Montaj Sigortası İnşaat Sigortası Nakliyat Sigortaları Emtea Sigortası Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası CMR Yurt İçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası Tarım Sigortaları Bitkisel Ürün Büyükbaş Küçükbaş Kümes Hayvanları Sera Su Ürünleri Tekne Sigortaları Gezinti Teknesi Yat Sigortası Tekne Makine Sigortası Tekneye Bağlı Sorumluluk Genel Şartlar Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Sigortacılık İşlemleri Dünya da Sigortacılık Güvenli Yaşam İpuçları MTV İndirimi Neden Sigorta Sigorta Klozları Sigorta Tanımları Sigorta Yaptırırken Teminat Bilgileri Türkiye de Sigortacılık Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular deneme Güvenli Yaşam İpuçları Bazı risklere karşı önlem alabilirsiniz Bu konuda size bazı önerilerimiz var Benzinkolik olmayın Bu kötü alışkanlıktan kurtulmanın bazı yolları Lastik basıncı uygun olmalı İnik tekerler daha fazla sürtünmeye yol açacağından benzin harcaması da aynı oranda artacaktır Fren sisteminizi uygun şekilde kullanın uygun hızı ayarlarsanız sürekli fren yapmaya ihtiyacınız kalmayacaktır Araç için uygun olan tavsiye edilen benzinden kullanın Periyodik sürelerle yağınızı değiştirin düşük viskoziteli yağın sıcak motor koşullarında daha iyi akış gösterdiğini bilin Hava filtresini düzenli olarak değiştirin Filtre gün ışığı geçirmeyecek duruma gelmiş ise değiştirin Eğer aracınız zor start alıyorsa tekliyorsa ve güç kaybı var ise yakıt filtresi bunun sebebi olabilir Hava ile olan sürtünmeyi artırmamak için olabildiğince eşyaları araç içinde muhafaza edin Bisikletlerin kaputa monte edilmesi tepe üstü bagaj gibi Klima sistemini kullanmaya çalışın Özellikle daha yüksek hızlarda açık pencereler aracın hızını yavaşlatacak ve aerodinamiği etkileyecektir Olabildiğince sürüş emniyetine uygun hızı yakalayın ve sapma yapmamaya çalışın Hızın sürekli olarak yükseltilip düşürülmesi benzin tüketimini arttıracaktır Sahte

  Original URL path: http://www.nazarsigorta.com.tr/urunlerimiz.php?sayfa=89 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Kırklareli Nazar Sigorta Aracılık Hizmetleri
  motorlu taşıtlar vergisi tutarları 23 Seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 4 ile belirlenmiştir 14 12 2004 tarihli ve 2004 8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kasko sigortası değeri uygulamasının usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır 1 Kasko Sigortası Değeri Uygulaması 1 1 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin I sayılı tarifesinde yer alan otomobil kaptıkaçtı arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2005 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından cinsi kodu modeli markası tipi ve yaşı esas alınarak yayınlanan ve yetkili sigorta acentelerine bildirilen 2005 yılı Ocak ayı itibariyle uygulanacak olan 71 numaralı Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi nde yer alan kasko sigortası değerlerinin 5 ini aşması halinde aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır 1 2 Bu uygulama mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacaktır 1 3 Mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zorunlu değildir 2 Kasko Sigortası Değerinin Belirlenmesi 2 1 14 12 2004 tarihli ve 2004 8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun I sayılı tarifesinde yer alan otomobil kaptıkaçtı arazi taşıtları ve benzeri taşıtların kasko sigortası değerlerinin belirlenmesinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2005 yılının Ocak ayında yayınlanan ve taşıtların cinsi kodu modeli markası tipi ve yaşı itibariyle kasko sigortası değerlerinin yer aldığı 71 numaralı Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi esas alınacaktır 2 2 Taşıtların kasko sigortasına esas olan değeri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından tespit edilip 2005 yılı Ocak ayında yayınlanarak ilan edilen 71 numaralı Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi nde belirtilen değerin üzerinde veya aşağısında olamaz 2 3 Kasko sigortası değerinin belirlenmesinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğin tarafından 2005 yılı Ocak ayında yayınlanarak ilan edilen 71 numaralı Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi nde yer alan değer esas alınacak kasko sigortası poliçesinde belirtilen sigorta değerine göre işlem yapılmayacaktır 2 4 Her hangi bir neden ile hasarlı duruma gelmiş olan taşıtların hasar durumları motorlu taşıtlar vergisi tutarı için esas alınacak olan kasko sigortası değerinin belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır 2 5 Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan 71 numaralı Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri yetkili sigorta acentelerinin müracaat etmeleri halinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ayrıca belirlenecektir 3 Mükellefler ve Yetkili Sigorta Acenteleri Tarafından Yapılacak Olan İşlemler İlgili trafik tescil kuruluşlarında adına kayıt ve tescilli otomobil kaptıkaçtı arazi taşıtları ve benzeri taşıt bulunan motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin kasko sigortası değeri esası uygulamasından yararlanmak istemeleri halinde aşağıdaki işlemler yapılacaktır 3 1 14 12 2004 tarihli ve 2004 8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler tarafından taşıtlarının kasko sigortasına esas olan değerlerini belirten ve bir örneği tebliğ ekinde yer alan EK 1 2005 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu nun yetkili bir sigorta acentesinden alınarak ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir 3 2 Mükelleflerin müracaat etmesi halinde Türkiye Sigorta ve

  Original URL path: http://www.nazarsigorta.com.tr/urunlerimiz.php?sayfa=91 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Kırklareli Nazar Sigorta Aracılık Hizmetleri
  Özel Güv Zorunlu Mali Sorumluluk Sağlık Sigortaları 3S DAMLA Sağlık Sigortası Fark Yok Sağlık Sigortası Yangın Sigortaları Akaryakıt İstasyon Poliçesi Eczane Sigortası Kobi Paket Sigortası Konut Paket Sigortası Noter Paket Poliçesi Ortak Yerler Sigortası Otel Paket Sigortası İşyeri Paket Sigortası DASK Zorunlu Deprem Sigortası Dask Mühendislik Sigortaları Doğalgaz Tesisat Sigortası Elektronik Cihaz Sigortası Makine Kırılması Sigortası Montaj Sigortası İnşaat Sigortası Nakliyat Sigortaları Emtea Sigortası Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası CMR Yurt İçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası Tarım Sigortaları Bitkisel Ürün Büyükbaş Küçükbaş Kümes Hayvanları Sera Su Ürünleri Tekne Sigortaları Gezinti Teknesi Yat Sigortası Tekne Makine Sigortası Tekneye Bağlı Sorumluluk Genel Şartlar Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Sigortacılık İşlemleri Dünya da Sigortacılık Güvenli Yaşam İpuçları MTV İndirimi Neden Sigorta Sigorta Klozları Sigorta Tanımları Sigorta Yaptırırken Teminat Bilgileri Türkiye de Sigortacılık Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular deneme Neden Sigorta Bir an için durup şu soruları kendi kendinize yanıtlamaya çalışın lütfen İşyerinizde aracınızda evinizde herhangi bir nedenle oluşacak zararları nasıl finanse etmeyi düşündünüz Yıllarca emeğeniz alınterinizle oluşturduğunuz birikimleri bir anda bu hasarlara verebileceğinizi ve sıfırdan yenidan başlamak zorunda kalabileceğinizi hiç düşündünüz mü Aniden oluşabilecek bir sağlık sorunu nedeniyle bir

  Original URL path: http://www.nazarsigorta.com.tr/urunlerimiz.php?sayfa=87 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Kırklareli Nazar Sigorta Aracılık Hizmetleri
  ettirenin Yangın Sigortası Genel Şartları nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu özel klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir Yer Kayması Klozu Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında vuku bulan yer kayması veya toprak çökmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar ile sel veya su baskını nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar teminata ilave edilmiştir Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller Sigortalı bina civarında yapılan kazılar nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar Teminat Dışında Kalan Haller Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar Yer kayması riskinden bağımsız olarak binanın mutad olarak oturmasından ileri gelen hasarlar Sigortanın başlamasından önce sigortalı kıymette yer kaymasının resmi makamlarca tespit edilmesi İşbu yer kayması teminatı sigorta ettirenin Yangın Sigortası Genel Şartları nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu özel klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir Dahili Su Klozu Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla Sigorta konusu bina içindeki su depo ve sarnıçlarının su borularının kalorifer kazan radyatör ve borularının temiz veya pis su tesisatının patlaması taşması sızması tıkanması kırılması ve donmasının doğrudan sebep olduğu zararlar Yağmur sularının kar veya buzların erimesi sonucu meydana gelen suların çatı veya saçaktan sızması su olukları veya yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucunda bina içine giren suların doğrudan sebep olacağı zararlar Kapatılması unutulan musluklardan akan suların taşmasının doğrudan sebep olacağı zararlar Donma sonucu tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsamına giren zarara yol açan tesisatın onarılması maksadıyla duvarın açılması ve kapatılması için yapılan masraflar Yağışlar nedeniyle meydana gelmediği takdirde kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların doğrudan sebep olacağı zararlar Şehir su şebekesinin arızası nedeniyle sebep olacağı zararlar teminata ilave edilmiştir Yukarıda belirtilen su tesisatları devamlı kontrol edilecek gereken tamirat zamanında yaptırılacak ve kış başında dona karşı gerekli önlemler alınacaktır Bina uzun süre boş bırakıldığı takdirde su tesisatına bağlı ana musluk kapatılacak ve tesisat boşaltılacaktır Teminat Dışında Kalan Haller Donma sonucu dışında tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen bozulma aşınma eskime gibi zararlar Baca deliklerinden damda bırakılan açıklıklardan açık bırakılan pencere ve kapılardan içeri giren suların sebep olacağı zararlar Kar veya buzların atılması masrafları İzolasyon yetersizliği ve veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından veya pencere kapı ve pervazlarından açıklarından sızması ve veya girmesi nedeniyle meydana gelen zararlar ile tedrici nemlenme ile ısı farkı nedeniyle oluşan terleme küflenme ve benzeri nedenlerden kaynaklanan hasarlar Her ne sebeple olursa olsun yeraltı sularının riziko mahalline sirayeti nedeniyle meydana gelen hasarlar İşbu dahili su teminatı sigorta ettirenin Yangın Sigortası Genel Şartları nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir Kara Taşıtları Klozu Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz Yangın Sigortası Genel Şartlan Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir Teminat Dışında Kalan Haller Sigortalı sigortalının usul ve füruu ile sigortalının çalıştırdığı veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulunduğu kimseler tarafından kullanılan taşıtların sebep olacağı zararlar İşbu kara taşıtları teminatı sigorta ettirenin Yangın Sigortası Genel Şartları nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir Hava Taşıtları Klozu Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpması veya düşmesi ile bunlardan parça veya bir cisim düşmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir Teminat Dışında Kalan Haller Muafiyet uygulaması açısından her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır Ticari ve Sınai Rizikolar Yangın Poliçesi Genel Şartları ve Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı Kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Sigortası 100 sigorta bedelinin poliçede gösterilen yüzdesi karşılığı sigortalı üzerinde kalmak kaydıyla sigortalıyla müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır Sigortalı üzerinde tutmayı kabul ettiği kısmı tekrar sigorta ettiremez Sigortalı meydana gelecek hasarlarda yukarıda belirtilen ve mutabık kalınmış bulunan oran nispetinde hasara iştirak eder Yangın Poliçesi Genel Şartları ve Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu teminat ile ilgili her bir hasarda aynı sigortalıya ait ve aynı riziko adresindeki sigorta teminatının bina ve muhteviyatı emtea makine teçhizat demirbaş ve diğer tesisat veya birden fazla bina ve veya muhteviyatı kapsaması halinde bilumum Bina sabit tesisat ve dekorasyon Emtea Makine teçhizat demirbaş ve diğer tesisat Gruplarının her birinin toplam sigorta bedelleri sigortacının sorumlu olduğu kısım üzerinden poliçede gösterilen yüzdesel orana göre bulunacak bir tenzili muafiyet bu grupların her biri için ayrı ayrı uygulanır Sigortacı hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur 3 587 Sayılı KHK ya tabi Ticari Rizikolar Yalnız Bina Kısımları İçindir Sigorta şirketi poliçenin yapıldığı tarih itibariyle Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine esas teşkil eden teminat limitinin üzerindeki miktardan sorumludur Deprem ve Yanardağ Püskürmesi sigortalarında her bir bina hasarında Deprem sigorta bedeli üzerinden poliçede gösterilen yüzdesel orana göre bulunacak tenzili muafiyet uygulanır Sigortacı sorumlu olduğu hasarın bu muafiyet kısmını aşan kısmından sorumludur 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki binalarda her bir bağımsız bölüm ayrı sigorta konusu sayılır Fırtına Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla Yağmur kar dolu ile beraber olsun olmasın münhasıran fırtına 10 metre yükseklikte hızı saniyede 17 1 metre 7 bofor dan fazla esen rüzgarlar veya fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir Teminat Dışında Kalan Haller 1 Denizlerin çay dere veya kanalların fırtına da dahil olmak üzere her ne sebeple olursa olsun kabararak riziko konusu kıymetlerde doğrudan meydana getireceği her türlü zarar İşbu fırtına teminatı sigorta ettirenin Yangın Sigortası Genel Şartları nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir Kar Ağırlığı Klozu Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla Yoğun kar yağışından sonra çatı üzerinde biriken karın veya buzun gerek ağırlığı gerekse kayması ve veya düşmesi nedeniyle sigorta konusu bina ve içindeki şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar Kar ağırlığı nedeniyle çatıda meydana gelen

  Original URL path: http://www.nazarsigorta.com.tr/urunlerimiz.php?sayfa=94 (2016-04-30)
  Open archived version from archive •