archive-tr.com » TR » A » ANADOLUHAYAT.COM.TR

Total: 296

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Yatırımcı Sunumları - Yıllara Göre Yatırım Durumları
  Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları Faaliyet Raporları Paylara İlişkin Bilgiler İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler Yatırımcı Sunumları Genel Kurul Özel Durum Açıklamaları Sıkça Sorulan Sorular İletişim Bilgileri Dil Seçenekleri TR EN Arama Ana Sayfa Yatırımcı İlişkileri Yatırımcı Sunumları Yatırımcı Sunumları 2015 Yılı Yatırımcı Sunumları 31 12 2015 Investor Presentation tıklayınız 30 09 2015 Investor Presentation tıklayınız 30 06 2015 Investor Presentation tıklayınız 31 03 2015 Investor Presentation tıklayınız 2014 Yılı Yatırımcı Sunumları 31 12 2014 Investor Presentation tıklayınız 30 09 2014 Investor Presentation tıklayınız 30 06 2014 Investor Presentation tıklayınız 31 03 2014 Investor Presentation tıklayınız 2013 Yılı Yatırımcı Sunumları 31 12 2013 Investor Presentation tıklayınız 30 09 2013 Investor Presentation tıklayınız 30 06 2013 Investor Presentation tıklayınız 31 03 2013 Investor Presentation tıklayınız 2012 Yılı Yatırımcı Sunumları 31 12 2012 Investor Presentation tıklayınız 30 09 2012 Investor Presentation tıklayınız 30 06 2012 Investor Presentation tıklayınız 31 03 2012 Investor Presentation tıklayınız 2011 Yılı Yatırımcı Sunumları 31 12 2011 Investor Presentation tıklayınız 30 09 2011 Investor Presentation tıklayınız 31 06 2011 Investor Presentation tıklayınız 31 03 2011 Investor Presentation tıklayınız 2010 Yılı Yatırımcı Sunumları 31 12 2010 Investor Presentation tıklayınız 30 09 2010 Investor Presentation tıklayınız 30 06 2010 Investor Presentation

  Original URL path: http://anadoluhayat.com.tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-sunumlari (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Finansal Bilgiler - İdari Bilgiler - Yatırımcı İlişkileri
  etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek e Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek f Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek g Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek toplantı düzenini sağlamak bunun için gerekli tedbirleri almak ğ Birleşimleri ve oturumları açmak kapatmak ve toplantıyı kapatmak h Müzakere edilen hususlara ilişkin karar tasarı tutanak rapor öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek ı Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek i Toplantı için asgari nisabın toplantının başında devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek j Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak k Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek l Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek m Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak itirazları tutanağa geçirmek karar ve tutanakları imzalamak toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek n Toplantı tutanağını yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu denetçi raporlarını finansal tabloları hazır bulunanlar listesini gündemi önergeleri varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler MADDE 9 1 Toplantı başkanı genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi MADDE 10 1 Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur a Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması b Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi c Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları ç Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi d Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi e Kârın kullanım şeklinin dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi f Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi g Gerekli görülen diğer konular 2 Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur 3 Aşağıda belirtilen istisnalar dışında toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz a Ortakların tamamının hazır bulunması halinde gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir b Kanunun 438 inci maddesi uyarınca herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır c Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir ç Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk yetersizlik bağlılık yükümünün ihlali birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük geçimsizlik nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır 4 Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz 5 Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur 6 Gündem genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir Toplantıda söz alma MADDE 11 1 Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir Kendisine söz sırası gelen kişi toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder Konuşmalar bunun için ayrılan yerden genel kurula hitaben yapılır Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi konuşma süresi dolduğu zaman ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz 2 Toplantı başkanınca görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir 3 Konuşmaların süresi başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine gündemin yoğunluğu görüşülmesi gerekli konuların çokluğu önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır Bu gibi durumlarda genel kurul önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında ayrı ayrı oylamayla karar verir 4 Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır Oylama ve oy kullanma usulü MADDE 12 1 Oylamaya başlamadan önce toplantı başkanı oylanacak konuyu genel kurula açıklar Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra oylamaya geçilir Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra ancak usul hakkında söz istenebilir Bu sırada talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez 2 Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır Gerektiğinde başkanlık oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir El kaldırmayanlar ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar ret oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir 3 Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır Toplantı tutanağının düzenlenmesi MADDE 13 1 Toplantı başkanınca pay sahiplerini veya temsilcilerini bunların sahip oldukları payları grupları sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır

  Original URL path: http://anadoluhayat.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Ahe Yeni Ortaklıklar - Yeni Projeler
  Bilgileri Esas Sözleşme İzahname ve Halka Arz Sirküleri Ortaklık Yapısı Yönetim Kurulu Üst Yönetim Organizasyon Yapısı İştirakler Menfaatdarlar Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bilgilendirme Politikası Etik Kurallar Kar Dağıtım Politikası Ücretlendirme Politikası Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Politika Finansal Bilgiler Temel Göstergeler Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları Faaliyet Raporları Paylara İlişkin Bilgiler İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler Yatırımcı Sunumları Genel Kurul Özel Durum Açıklamaları Sıkça Sorulan Sorular İletişim Bilgileri Dil Seçenekleri TR EN Arama Ana Sayfa Yatırımcı İlişkileri Özel Durum Açıklamaları Özel Durum Açıklamaları 2016 Yılı Özel Durum Açıklamaları 2016 Yılı Özel Durum Açıklamaları tıklayınız 2015 Yılı Özel Durum Açıklamaları 2015 Yılı Özel Durum Açıklamaları tıklayınız 2014 Yılı Özel Durum Açıklamaları 2014 Yılı Özel Durum Açıklamaları tıklayınız 2013 Yılı Özel Durum Açıklamaları 2013 Yılı Özel Durum Açıklamaları tıklayınız 2012 Yılı Özel Durum Açıklamaları 2012 Yılı Özel Durum Açıklamaları tıklayınız 2011 Yılı Özel Durum Açıklamaları 2011 Yılı Özel Durum Açıklamaları tıklayınız 2010 Yılı Özel Durum Açıklamaları 2010 Yılı Özel Durum Açıklamaları tıklayınız 2009 Yılı Özel Durum Açıklamaları 2009 Yılı Özel Durum Açıklamaları tıklayınız 2008 Yılı Özel Durum Açıklamaları 2008 Yılı Özel Durum Açıklamaları tıklayınız 2007 Yılı Özel Durum Açıklamaları 2007 Yılı Özel Durum Açıklamaları tıklayınız 2006

  Original URL path: http://anadoluhayat.com.tr/yatirimci-iliskileri/ozel-durum-aciklamalari (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Yatırım Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
  Yatırımcı İlişkileri Aklınıza takılan her şeyi bu bölümden aratabilirsiniz İPTAL Anadolu Hayat Emeklilik payları hangi borsalarda işlem görmektedir ve pay sembolü nedir Anadolu Hayat Emeklilik A Ş payları Borsa İstanbul da BİST ANHYT sembolü ile işlem görmektedir Anadolu Hayat Emeklilik in ortakları kimdir Ortaklık yapısı Anadolu Hayat Emeklilik ile ilgili geçmişe yönelik finansal bilgileri nerede bulabilirim Faaliyet Raporları Faaliyet raporunu nereden temin edebilirim Faaliyet raporumuz Faaliyet raporları linkinden veya Anadolu Hayat Emeklilik A Ş Genel Müdürlüğü İş Kuleleri Kule 2 Kat 19 34330 Levent İstanbul adresinden temin edilebilir Temettü dağıtımı yapıldı mı 26 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklara nakit olarak 60 000 000 TL brüt kar payı dağıtılmasına kar payı dağıtımına 27 Mart 2015 tarihinde başlanması ve işlemlerin 31 Mayıs 2015 tarihinde tamamlanmasına karar verilmiştir Sermaye artırımı yapıldı mı Kaynakları nedir Yönetim Kurulumuzun 30 Nisan 2015 tarihli toplantısında 380 000 000 TL ÜçyüzseksenmilyonTL olan çıkarılmış sermayemizin 450 000 000 TL lik DörtyüzellimilyonTL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30 000 000 TL OtuzmilyonTL artırılarak 410 000 000 TL ye DörtyüzonmilyonTL çıkarılmasına Artırılacak sermayenin 2 371 764 43 TL lik İkimilyonüçyüzyetmişbirbinyediyüzaltmışdörtTLkırküçKr kısmının iştirak satış kazançlarından 8 928 235 57 TL lik SekizmilyondokuzyüzyirmisekizbinikiyüzotuzbeşTLelliyediKr kısmının statü yedeklerinden 18 700 000 TL lik OnsekizmilyonyediyüzbinTL kısmının da olağanüstü yedeklerden karşılanmasına karar verilmiştir Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu nun 23 06 2015 tarih ve 16 770 sayılı kararı ile sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 30 000 000 TL nominal değerli payların Kurul kaydına alınması uygun görülmüş ve sermaye artırımına ilişkin tescil işlemi 02 07 2015 tarihinde tamamlanarak 08 07 2015 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiştir Olağan Genel Kurul tarih ve gündemi nedir Şirketimizin 27 Şubat 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 26 Mart 2015 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10 00 da

  Original URL path: http://anadoluhayat.com.tr/yatirimci-iliskileri/sikca-sorulan-sorular (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Anadolu Hayat Emeklilik communication
  Contact Us Contact Form 444 55 00 Information Line Our Offices İŞ BANK Language TR EN Search Home Page Contact Us Contact Form CONTACT US I HAVE A QUESTION SUGGESTION OR COMPLAINT I WOULD LIKE TO APPLY FOR YOUR PRODUCTS I Would Like To Apply For Your Products Contact Information Please choose the product s you are interested Private Pension Life Insurance Protection Insurances Retirement Period Security Code Please enter the code in the required field with capital letters Your question suggestion or complaint Contact Information Address Information TÜRKİYE ADANA ADIYAMAN AFYON AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR K MARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK ALADAĞ BAHÇE CEYHAN ÇUKUROVA DEMİRKÖPRÜ DOĞANKENT FEKE HAVUTLU İMAMOĞLU KARAİSALI KARATAŞ KOZAN KÖPRÜKÖY MERKEZ MİSİS MUSTAFABEYLİ POZANTI REŞATBEY SAİMBEYLİ SALBAŞ SARIÇAM SAYDAM SEYHAN TUFANBEYLİ TUZLA YAKAPINAR YUMURTALIK YÜREĞİR Security

  Original URL path: http://anadoluhayat.com.tr/contact-us/contact-form?TermStoreId=c59db6c6-2ab8-4f4c-9dfb-ac9145f5cdee&TermSetId=9501c0dd-b9d9-4395-94bd-e3db1d8d4fbe&TermId=203cf085-540d-4c9a-823c-a6d02983baa7 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Anadolu Hayat Emeklilik en_humanresource
  Göndereceğiniz her bir SMS Avea ve Turkcell aboneleri için 0 50 kr Vodafone aboneleri için 0 40 kr olarak ücretlendirilecektir Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır Private Pension Funds 2014 Anadolu Hayat Emeklilik A Ş Our Products Private Pension Life Insurances Protection Insurance Retirement Period About Us Organization Chart Shareholding Structure Board Of Directors Executive Board Contact Us Contact Form 444 55 00 Information

  Original URL path: http://anadoluhayat.com.tr/human-resources/human-resources-policy?TermStoreId=c59db6c6-2ab8-4f4c-9dfb-ac9145f5cdee&TermSetId=9501c0dd-b9d9-4395-94bd-e3db1d8d4fbe&TermId=0d746bae-8a8a-4d6d-a7ec-6c3df19d750d (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Anadolu Hayat Emeklilik en_humanresource
  HR Practices Job Applications Language TR EN Search Home Page Human Resources AHE Academy AHE Academy The Company set up the AHE Academy in order to systematize the training and development activities directed towards our employees by incorporating the cultural aspect as well Through the AHE Academy the Company invests in its human capital and aims to make the customer focused culture permanent Anadolu Hayat Emeklilik supports its employees professional and personal development offers various activities that are aligned with their career paths and aim to equip its employees so as to enable them to look from different perspectives Training Programs Company employees are provided with in house and extramural training opportunities to foster their professional and personal development National and international resources are made use of for these training programs When personnel are first hired they are put through an orientation program and given training in basic insurance and private pension system issues After this and for the rest of their careers training is provided so that they have all the knowledge and skills they may need for whatever position they may be filling When preparing the annual training programs the Human Resources and Training Department s primary goal

  Original URL path: http://anadoluhayat.com.tr/human-resources/ahe-academy?TermStoreId=c59db6c6-2ab8-4f4c-9dfb-ac9145f5cdee&TermSetId=9501c0dd-b9d9-4395-94bd-e3db1d8d4fbe&TermId=7443333e-f0d9-46cf-810e-e957af7473b6 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Anadolu Hayat Emeklilik en_humanresource
  hakkı saklıdır Performance Management Performance appraisal system is in place at the Company in order to measure the individual contribution of each employee in supporting the Company towards achievement of its corporate objectives In this frame all company empl oyees are evaluated once a year The performance appraisal system aims to establish objective criteria for the employees career progressions and to determine their training needs Job Security Job security for our employees is provided under a collective bargaining agreement arrangement between the Company and BASİSEN Banking Finance and Insurance Employees Union Compensation Policy Employees salaries are adjusted annually in accordance with current conditions and as specified in a collective bargaining agreement that is renewed every other year Salaries and bonuses are paid on the last day of each month In addition to salary and bonuses personnel are entitled to a broad range of fringe benefits such as health insurance coverage healthcare assistance employer s contributions to the private pension system on the employee s behalf personal life insurance and company provided transportation and lunchtime meals Communication E Mail insankaynaklari anadoluhayat com tr Telephone 212 317 70 70 Faks 212 317 70 77 Private Pension Funds 2014 Anadolu Hayat Emeklilik A

  Original URL path: http://anadoluhayat.com.tr/human-resources/hr-practices?TermStoreId=c59db6c6-2ab8-4f4c-9dfb-ac9145f5cdee&TermSetId=9501c0dd-b9d9-4395-94bd-e3db1d8d4fbe&TermId=7c1417fe-6419-4f57-b6fd-1bc74d6c2c42 (2016-02-18)
  Open archived version from archive •